Regulamin wypożyczalni kajaków

 

WATER TEAM Maciej Nabożny

 

 Wypożyczalnia kajaków WATER TEAM Maciej Nabożny oferuje:

 

 • wypożyczenie kajaków turystycznych różnych typów z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi;
 • wypożyczenie innego sprzętu turystycznego znajdującego się w ofercie wypożyczalni WATER TEAM Maciej Nabożny
 • dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie;

 

 • wypożyczający może odebrać sprzęt własnym transportem;

 

 1. Sprzęt znajdujący się w ofercie wypożyczalni WATER TEAM Maciej Nabożny jest jej własnością;

 

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym na stronie;
 2. Osoba wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu wypożyczenia oraz podpisuje stosowne oświadczenie u wydającego sprzęt;
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt;
 4. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu do wypożyczalni w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający poniesie koszty za mycie kajaków;

 

 1. Wypożyczalnia WATER TEAM Maciej Nabożny nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym - wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu;
 2. Każdy z wypożyczających/uczestników powinien umieć pływać:
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym - uszkodzenia wypożyczonego sprzętu;
 4. Za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania;

 

 1. Wypożyczalnia WATER TEAM Maciej Nabożny nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy, utratę zdrowia lub ich śmierć;
 2. Kajak oraz inny sprzęt może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy) stwierdzający jej tożsamość. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu;
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody, a w szczególności za uszkodzenia, kradzieże, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury:
 4. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, ich zachowanie i ewentualne szkody;
 5. Wypożyczalnia nie wypożycza sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu w trakcie spływu, kończy spływ w miejscu, w którym to stwierdzono. Koszt transportu do miejsca końcowego spływu ponosi dany uczestnik.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią;
 7. Rezerwację należy potwierdzić zaliczką w wysokości 50 % kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona co najmniej 7 dni przed datą realizacji usług, chyba że przyjęto inne ustalenia;
 8. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu;
 9. Przy zmianie terminu, miejsca i godziny zakończenia muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie:
 1. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
  W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

 

                                                                                                                      Water Team

                                                                                                                      Maciej Nabożny