A A A

 

 

 

PARTNER GŁÓWNY

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Rzeszowie, 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2

 

ORGANIZATOR

Water Team Maciej Nabożny, 36-062 Zaczernie 949 NIP 517-002-44-56

 

PARTNER WSPIERAJĄCY

Województwo Podkarpackie, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie

 

CEL

 1. Promocja walorów turystycznych gmin, przez które przepływa rzeka San.
 2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
 3. Integracja społeczności lokalnej.
 4. Zapoznanie się z walorami krajobrazowo-przyrodniczymi rzeki San.
 5. Promocja imprezy turystyki kwalifikowanej, o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym.

 

TERMIN

7 - 9 czerwca 2024 roku

 

ILOŚĆ MIEJSC

max. 120 uczestników spływu/ kajaki dwuosobowe 60 szt.

 

TRASA

rzeka San – odcinki:

I  Temeszów – Dynów: 20 km

II Dynów – Słonne: 15 km

 

HARMONOGRAM

 

I dzień / 7 czerwca TEMESZÓW (piątek)

zbiórka uczestników od godz. 16:00 - pole namiotowe w Temeszowie

kolacja – we własnym zakresie

do dyspozycji uczestników miejsce do grillowania/ognisko

atrakcja wieczoru: nocne zwiedzanie Temeszowa (start 22:00)

 

II dzień / 8 czerwca TEMESZÓW - DYNÓW (sobota)

9:00 – 10:00 śniadanie regionalne z kołem gospodyń wiejskich w Temeszowie

10:00 – 14:00 – trasa Temeszów – Dynów

14:00 – obiad Dynów

16:00 – rozgrywki siatkarskie (MOR Dynów)

Ognisko we własnym zakresie lub spacer (45 min.) do Karczmy pod Semaforem

 

III dzień / 9 czerwca DYNÓW - SŁONNE (niedziela)

9:00 – 10:00 śniadanie regionalne z kołem gospodyń wiejskich w Dynowie

10:00 – 14:00 trasa Dynów-Słonne
14:00 – obiad w Słonnem

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą  uczestniczyć w spływie wyłącznie  pod  opieką  przedstawiciela ustawowego /opiekuna prawnego, wyrażoną w oświadczeniu oraz pod opieką osoby pełnoletniej na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko tych osób.
 2. W spływie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie tego typu aktywności.
 3. Dokonanie zgłoszenia udziału w spływie poprzez zakup udziału w imprezie pod adresem: waterteam.pl od dnia 17.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc).
 4. Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do podania swojego numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail, numeru PESEL, wagi ciała i dokonania zakupu.
 5. Dokonanie opłaty wpisowej w wysokości: 499,00 zł/za osobę/ spływ (cena uwzględnia wyżywienie zgodnie z programem).
 6. Wpłaty dokonuje się poprzez stronę waterteam.pl (sposób płatności: BLIK, paynow lub zwykły przelew elektroniczny na numer konta 31 1140 2004 0000 3102 7779 7765).
 7. Uczestnik spływu zobowiązany jest do posiadania podczas weryfikacji w sekretariacie spływu wypełnionych oświadczeń oraz dowodu wpłaty wpisowego.

 

OBOWIĄZKI Partnera głównego spływu

 

Partner główny spływu zapewnia:

 1. wsparcie niefinansowe Organizatora w postaci udzielania informacji o przedmiocie wydarzenia oraz świadczonych usług,
 2. umieszczenie informacji o przedmiocie wydarzenia na portalu PROT www.podkarpackie.travel oraz w mediach społecznościowych PROT,
 3. zapewnienie i dostarczenie materiałów zawierających informację o rzece San (zapewnienie map dla uczestników spływu),
 4. przygotowanie szaty graficznej dot. promocji walorów turystycznych rzeki San i samego wydarzenia,
 5. wsparcie niefinansowe w zapewnieniu bazy noclegowej dla uczestników spływu,
 6. wsparcie niefinansowe w podjęciu współpracy z lokalnymi kołami gospodyń w celu zapewnienia oferty kulinarnej dla uczestników spływu,
 7. przekazanie koszulek promocyjnych dla uczestników wydarzenia.

 

 

OBOWIĄZKI Organizatora spływu

Organizator spływu zapewnia :

 1. akwizycja uczestników spływu i pobieranie opłat od uczestników,
 2. opracowanie szczegółowego planu/programu wydarzenia,
 3. koordynacja prac organizacyjnych pomiędzy partnerami,
 4. zapewnienie kajaków wraz z koniecznym sprzętem dla uczestników spływu,
 5. zabezpieczenie ratownicze wydarzenia,
 6. transport bagaży uczestników spływu oraz transport uczestników po zakończeniu spływu do miejsca startu,
 7. ubezpieczenie uczestników spływu,
 8. przeprowadzenie szkolenia wśród uczestników spływu pod kątem bezpieczeństwa na wodzie,
 9. opieka i wsparcie techniczne uczestników spływu podczas części wodnej wydarzenia.

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

 1. Podporządkowania się zarządzeniom Organizatora spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu spływu.
 2. Bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających w trakcie trwania spływu.
 3. Płynięcia w założonej i zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
 4. Płynięcia w  obuwiu  przeznaczonym  do  uprawiania  sportów  wodnych, wyklucza  się  płynięcie w klapkach.
 5. Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują.
 6. Dbania o sprzęt zapewniony przez Organizatora.
 7. Zachowania ustalonego porządku podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego /instruktora i pozostawania przed pilotem końcowym /instruktorem.
 8. Przestrzegania przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa na wodzie.
 9. Przestrzegania zakazu kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 10. Zabezpieczenia cennych przedmiotów (dokumenty osobiste, telefon, klucze przed zamoczeniem lub utopieniem).
 11. Posiadania zmiennej odzieży w przypadku wywrotki kajaka.
 12. Przeniesienia kajaka, gdy na trasie spływu wystąpią przeszkody.
 13. Po zakończonym spływie przeniesienie kajaka wraz z osprzętem w miejsce wskazane przez Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 2. Uczestnicy spływu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Spływie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
  w spływie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Spływie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy uczestników
  w czasie trwania spływu.
 5. Organizatorzy spływu mają prawo do wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Organizatorów.
 6. Organizatorzy i Realizator nie zapewniają transportu prywatnych kajaków przed i po zakończeniu spływu.
 7. Organizatorzy spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników mogą zmienić, skrócić, a nawet odwołać spływ.
 8. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji imprezy w zależności od zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej, w tym epidemii i wojny.
 9. Niestawienie się uczestnika na miejsce zbiórki traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w spływie. W takich przypadkach opłata wpisowa nie będzie zwracana.
 10. Organizator, Realizator oraz Partnerzy Wspierający zastrzegają sobie prawo do rejestrowania wizerunku osób korzystających ze sprzętu, uprawnieni są do nieodpłatnego zwielokrotniania
  i rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych zarejestrowanych materiałów, a także nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w taki sposób wizerunku korzystających ze sprzętu osób w celach promocyjnych i sprawozdawczych w szczególności poprzez udostępnianie na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz zamieszczanie w materiałach zewnętrznych
  i wewnętrznych jednostki związanych z prowadzoną działalnością statutową.

 

ZAMÓWIENIE